سفارش تبلیغ
صبا
فریاد بی صدا

لله مُلکُ السمواتِ وَالارضِ ِ یَخلُقُ مَا یَشاءُ ویَِهَبُ ِلمَن یَشاءُ ِاناثاوَیهَبُ لِمَن یَشاءُالُذکوَر*
اویُزِّوجُهُم ُذکرانا َوِاناثًاًوَیَجَعَلُ مَن َیشاءُ عَقیماً إِنَهُ عَلیمٌ قَدیرٌ*
خدا به هر کس بخواهد دختر می بخشد و به هرکس بخواهدپسر،یااگربخواهددختروپسرهردورابه آن هاوهرکه را بخواهد عقیم و بی فرزند می گذارد.
به این ترتیب مردم به4گروه تقسیم می شوند:
1)آنهایی که پسر دارندودرآرزوی دختر هستند.
2)آنهایی که دختردارندودرآرزوی پسر هستند.
3)آنهایی که هردورادارند.
4)وگروهی که هیچ فرزندی ندارند و دلشان در آرزوی آن پر می کشد.
درهر حال آنچه مهم است،سالم تربیت کردن آن و درست تحویل جامعه دادن است.
پس مهم شایسته بودن و صالح بودن است نه جنسیت...


ارسال در تاریخ 88/8/19 - 9:16 ص توسط فریاد بی صدا
قالب وبلاگ